خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / طراحی پل / اثر ضربه روی بارهای بهره برداری

اثر ضربه روی بارهای بهره برداری

عوامل ایجاده کننده ضربه به پلها

اثر نیروی گریز از مرکز به علت عبور وسایل نقلیه از روی پل تغییرشکل داده

اثر ناگهانی افتادن چرخ وسیله نقلیه در گودالهای اتفاقی سطح مسیر معمولا در درزهای انبساط این اتفاق رخ می دهد

نیروهای ضربانی متناوب در چرخهای وسیله نقلیه

تاثیر ناگهانی بارزنده که ایجاد ضربه مستقیم می کند

باتوجه به توضیحات فوق ضریب ضربه برای پلهای برزگراهی و راه آهن برابر است با:
ضریب ضربه در پلهای بزرگراهی:


ضریب ضربه در پلهای راه آهن:همانطور که در جداول فوق مشاهده می گردد ضریب ضربه در پلهای راه آهن تابع شرایط نگهداری می باشد.