Skip to content

روند اجرا پل ترکه ای

میلو در فرانسه

small

نحوه اجرا

پل هشتم اهواز

poster site

روند اجرایی

پل طبقاتی صدر

pOSTER+SADR

نحوه نصب

تکیه گاه نئوپرن

poster+install bearing

شبیه سازی اثر

زلزله برروی پایه پل

poster

مدلسازی پل

با عرشه متغیر

آموزش مدلسازی عرشه پل با مقطع متغیر در نرم افزار

بارگذاری پل

درنرم افزار Csi Bridge

1

روند اجرایی پل

پیش تنیده

 

poster+Postention

نحوه عملکرد

جرثقیل دروازه ای درپل

Poster+gantry