فروشگاه محصولات آموزشی

آموزش-طراحی-شمع-بتنی-Concrete-Piles-Design

آموزش مدلسازی ،طراحی شمع های وپی های عمیق

با استفاده از نرم افزار SAP2000

فیلم-آموزشی-مدلسازی-پل

فیلم آموزشی مدلسازی

پلها در نرم افزار

CSI BRIDGE و  Sap2000

فول-پک-آموزش-طراحی-پلfull-pack-design-bridge2

 پک کامل

آموزش

طراحی پل

Apporoach slab+Bearing

آموزش مدلسازی و طراحی تکیه گاههای پل و دالهای دسترسی در پلها

با استفاده از نرم افزار SAP2000

Learn earthquake in bridge+slider

آموزش طراحی لرزه ای پلها به روش تحلیل دینامیکی به همراه آموزش طراحی ستونها و سرستونهای پل

با استفاده از نرم افزار SAP2000

pOSTER

آموزش صفرتاصد  پلهای فولادی با شاهتیر I شکل شامل مدلسازی تحلیل و طراحی

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE

poSTER+STIE

آموزش مدلسازی و طراحی پلهای بتنی با مقطع دال مجوف

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE

poster+cast in place concrete bridge

آموزش طراحی پل های بتنی با مقطع دال توپر

در نرم افزار CSI BRIDGE

poSTER

آموزش صفرتاصد  پل بتنی با شاهتیر I شکل ودال درجاریز شامل مدلسازی تحلیل و طراحی

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE

طراحی پل

بررسی قابهای فلزی صلب

ومهاربندی در برابر تخریب پیشرونده

poster_کوله_دیوار_حایل_

آموزش مدلسازی ،تحلیل

کوله های بتن مسلح

STEEL BRIDGE CURVE

فایل مدلسازی پل فلزی

با قوس افقی  وقوس قائم