مفهوم دیافراگم در پل ها

دیافراگم اعضایی از روسازه (Superstructure)پل هستند که نیروهای جانبی و بارهارا به تکیه گاه و همچنین نیروهای پیچشی نیز در پل کنترل می کنند ویکی دیگر واز مزیت های آن میتوان به توزیع بارزنده ترافیک در پل نام برد. دیافراگم ها در پل های بتنی به دو صورت درجا ریز و پیش تنیده میباشند و در پل های فلزی تنوع آن بیشتر بوده وبه صورت شورن ، ضربدری و یا مقاطع I شکل تعریف می گردد در ادامه چند نمونه از انواع دیافراگم ها در پل ها نمایش داده میشود:

دیافراگم Iشکل برای پل با شاهتیرهای BOX
دیافراگم v شکل برای پل با شاهتیرهای I شکل فلزی
دیافراگم درجا ریز پل با شاهتیرهای I شکل بتنی
دیافراگم پیش تنیده پل بتنی
دیافراگم پل فلزی با شاهتیر Iشکل قبل از اجرا عرشه دال درجا ریز
قطعه دیافراگم پل Segmental بتنی (اجرا به روش طره متعادل)
قطعه دیافراگم پل Segmental بتنی (اجرا به صورت دهانه به دهانه و نصب به وسیله گنتری)
دیافراگم پل بامقطع x شکل وشاهتیرهای Iشکل فلزی
پس از معرفی دیافراگم در پل ها در این قسمت سعی داریم به صورت اجمالی نحوه معرفی واختصاص آنرا در نرم افزار شرح داده شود در اینجا نحوه معرفی دیافراگم در نرم افزار sap2000 آموزش داده میشود وهمین روند نیز برای نرم افزار csi bridge نیز به صورت مشابه صورت می گیرد. ابتدا پس از معرفی مسیر و مشخصات مصالح از منوی Bridgeوقسمت Bridge Diaphragms مشخصات مقطع ونوع دیافراگم را تعریف می کنیم سپس از منوی Bridge و قسمت Bridge Object مشخصات آنرا در طول پل اختصاص میدهیم

معرفی دیافراگم در نرم افزار Sap2000

اختصاص دیافراگم در نرم افزار Sap2000