آموزش مدلسازی تحلیل و طراحی استخر بتنی

در این فایل آموزش مدلسازی تحلیل و طراحی استخر بتنی مدفون در نرم افزار SAP2000 پرداخته میشود باتوجه به اینکه کل سازه در نرم افزار Sap2000 مدلسازی می گردد در ابتدا سعی شده  مقدماتی در خصوص معرفی انواع روشهای محاسبه ضرایب عکس العمل بستر خاک براساس روابط تئوری  و نحوه وارد کردن این پارامتر در نرم افزارو اختصاص سختی فنرها خاک به صورت  خطی و غیر خطی آموزش داده شده است در ادامه آموزش در خصوص رفتار مایعات در برابر زلزله ازقبیل نحوه محاسبه ضریب زلزله ،مفهوم جرم سخت وجرم مواج ،تعیین محل اثر این نیروها ،تعریف فشار نامتوازن کف استخر، روند ترکیبات بار آنها ونحوه اعمال آن در نرم افزار SAP2000  آموزش داده شود ودر نهایت در خصوص طراحی مقاطع بتنی استخر نحوه محاسبه میلگرد محاسباتی و حداقل شرح داده شود ودر انتها یک مدل سازه ای در نرم افزار SAP2000 به صورت گام به گام به صورت مدلسازی، تحلیل و طراحی در نظر گرفته شده است

مطالبی که در این فایل آموزشی خواهید آموخت:

 • معرفی و نحوه محاسبه ضریب عکس العمل خاک براساس روابط تئوری ،ضوابط آیین نامه ای ونحوه معرفی این پارامتر به نرم افزار
 • معرفی و نحوه اختصاص بار استاتیکی آب و خاک به دیواره استخر
 • معرفی تئوری بارهای هیدرودینامیکی مایع درون استخر
 • نحوه محاسبه نیروی زلزله ناشی مایع درون استخر به سازه
 • معرفی نحوه طراحی و طرح خمشی مقاطع بتن مسلح
 • مدلسازی سازه ای استخر و ترسیم مقاطع منحنی دیواره های آن
 • محاسبه ونحوه اختصاص ضریب زلزله به اجزای سازه ای استخر
 • تعریف جرم مایع مواج وسخت
 • محاسبه ضریب زلزله جرم های مواج و سخت مایع درون استخر
 • تعیین وزن جرم مایع مواج و مایع سخت
 • تعیین محل اثر نیروی زلزله جرم مواج وسخت
 • تعیین فشار نامتوازن کف استخر
 • آموزش نحوه اختصاص فشار هیدرودینامیکی به دیواره استخر
 • معرفی ترکیبات بار مورد نیاز ونحوه اعمال آن به نرم افزار( از قبیل ترکیبات بارSRSS،پوش ،تنش خاک)
 • تحلیل مدل و کنترل تنش خاک در زیر فنداسیون استخر
 • طرح خمشی و محاسبه آرماتورهای دیواره استخر
 • طرح خمشی و محاسبه آرماتورهای فنداسیون استخر

پیش نمایش فایل

50,000 تومان – خرید