بارهای پیاده رو در پل

اگر بار کامیون روی سطح عرشه قرار گیرد بار بهره برداری اعمال شده به هر پیاده رو 2 کیلونیوتن بر مترمربع است

در محاسبه اجزای ثانویه پل مانند کنسول پیاده رو باید بار 4 کیلو نیوتن بر مترمربع در سطح آن قرار گیرد.

برای حالت های استثنایی باید اثر یکی از چرخ های کامیون استاندارد در سطحی به ابعاد 35×20 (سطح اثر چرخ )سانتیمتر در نامناسبترین موقعیت برسطح پیاده رو اعمال گردد. اثر این بار با بارهای قبلی ترکیب نمی شود.