فایل مدلسازی پل فلزی با مقطع I شکل در CSI BRIDGE ver20

فایل مدلسازی پل فلزی با مقطع تیر I  شکل در نرم افزار CSI Bridge ver20.2.0 به همراه بارگذاری آسفالت +HAND RAIL  و بار کامیون استاندارد 40 تن آشتو وهمچنین بار گذاری MOVING 1 و MOVING2  ،طول کلی پل 64 متر شامل سه دهانه

در این فایل آموزشی دوفایل مدلسازی در نرم افزار CSI Bridge ورژن 20.2 برای مقطع مقاوم مرحله اول و مرحله دوم در نظر گرفته شده است

نکته : فایل فوق صرفا فایل مدلسازی نرم افزاری در نرم افزار CSI Bridge میباشد و هیچگونه آموزشی در این فایل وجود ندارد.(برای آموزش مدلسازی و طراحی این نوع سیستم عرشه به فایل آموزشی طراحی پلهای فولادی با مقطع شاهتیر I شکل و دال در جا ریز مراجعه کنید)

قیمت:33000 تومان
33,000 تومان – خرید

راهنمای خرید

پس از موفقیت آمیز بودن خرید لینک دانلود برای شما ارسال می گردد.