آموزش مدلسازی پل ها با نرم افزار CSI Bridgeو Sap2000

آموزش مدلسازی پل ها با نرم افزار CSI Bridgeو Sap2000

در آموزش مدلسازی پل ها ابتدا اصول مبانی مقدماتی پلها از قبیل طبقه بندی پلها براساس معارض های ترافیکی ، طبیعی  واصطلاحات رایج در مهندسی  پل شرح داده شده  و نوعی دیگر از طبقه بندی براساس مصالح مصرفی در ساخت پلها شامل مصالح بنایی، بتنی، فولادی و پیش تنیده و همچنین معایب و مزایای هرکدام بحث خواهد شد  و باتوجه به اینکه سیستمهای سازه ای مختلف در ساخت پل مورد استفاده قرار می گیرد هر کدام از سیستم های سازه ای  در خصوص روند اجرا ،شرایط کاربرد آنها و طولهای مورد استفاده برای هرکدام به تفکیک مطرح شده ودر ادامه آیین نامه های مورد استفاده در پل ها بررسی و پس از آن اجزای اصلی پلها  وتاحدودی با نحوه طراحی هرکدام از این المانها آشنا خواهید شد.

روند مسیر آموزش مدلسازی پل ها به این صورت میباشد که ابتدا توضیحات مقدماتی در خصوص هربخش از نرم افزار و نکات کاربردی آنها   شرح داده شده   وپس از آن مدلسازی در محیط نرم افزار برروی مثالی  که در نظر گرفته شده پارامتر ها معرفی واختصاص داده می شوند علاوه بر مثال فوق  چندین مثال کاربردی دیگر نیز در نظر گرفته شده  که نکات مربوط به هرکدام به صورت پایه ای تشریح می شود

آموزش در محیط دونرم افزار CSI BRIDGE  وSAP2000  صورت می گیرد و در مسیر آموزش سعی شده تفاوتها این دو نرم افزار و قابلیتهای جدید نرم افزار CSI BRIDGE شرح داده شود ودریک جلسه جداگانه روند مدلسازی از ابتدا تا انتها شامل معرفی پارامترها و اختصاص آنها ،بارگذاری ،تحلیل و نکات مربوط به مدلسازی  در نرم افزار SAP2000  صورت بگیرد و در پیوست این فایل آموزشی علاوه بر فایل مدلسازی مثال این آموزش فایل مدلسازی پلهایی که در طول در روند آموزش شرح داده شده ونکات آنها بررسی شده است از قبیل پلهای قوسی و پلهای با مقطع متغیر ،پل کامپوزیت فلزی قرار داده شود

معرفی موارد مطرح شده جلسات آموزش

1.مقدمه بخش 1 :معرفی طبقه بندی پلها براساس معارض طبیعی و تقاطع غیر همسطح و سیستم های مورد استفاده در این پلها و مصالح مصرفی در ساخت پلها ،روند مطالعات مرحله اول  ودوم پلها و…

2.مقدمه بخش 2:معرفی آیین نامه های داخلی و خارجی مورد استفاده در پلها و بررسی مختصر آنها ، معرفی اجزای اصلی پلها از قبیل کوله ها ،تکیه گاهها ،پایه های میانی، دال دسترسی و… و شرح مختصر نکات و نحوه طراحی آنها

3.مقدمه بخش 3: معرفی انواع سیستم سازه ای مورد استفاده در پلها از قبیل دال توپر ،مجوف ،تیرپیش ساخته بتنی ودال درجا ریز،باکس های فولادی ،باکسهای پیش تنیده و…

4.جلسه اول: معرفی مشخصات نرم افزار CSI BRIDGE و SAP2000، معرفی مسیر طولی پل ، قوس های افقی ، قائم ،زاویه بیه پل نحوه وارد کردن مشخصات فوق در نرم افزارو معرفی مشخصات مثال آموزش

5.جلسه دوم :معرفی سیستم های عرشه مورد استفاده در نرم افزار و همچنین شرح قابلیهای اضافه شده در نرم افزار CSI BRIDGEو…

6.جلسه سوم : معرفی دیافراگم ها شرح نکات مدلسازی و طراحی آنها ونحوه معرفی کردن دیافراگم ها در نرم افزار برای انواع سیستم های سازه ای

7.جلسه چهارم :معرفی تکیه های گاههای مورد استفاده در پلها نحوه تعریف تکیه گاهها به صورت خطی و غیر خطی (فنرهای خطی ،غیرخطی)،کلید برشی شرح نکات مدلسازی آن در نرم افزار

8.جلسه پنجم: نحوه معرفی فنرهای فنداسیون آیین نامه هایی که در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرد  و معرفی کوله وشرح نکات مدلسازی کوله ها و شرایط مدلسازی وعدم آن  با مدل اصلی و…

9.جلسه ششم : معرفی پایه های میانی در نرم افزار نحوه مشخص کردن طول دهانه محاسباتی ، معرفی مقطع سرستون، ستون نوع تکیه گاهها و…

10.جلسه هفتم بخش 1:اختصاص پارامترهای تعریف شده به مدل سازه ای معرفی ایستگاههای میانی و…

11.جلسه هفتم بخش 2: نحوه اختصاص کوله های ابتدایی و انتهایی،نحوه اختصاص دیگر پارامترهای کوله ها از قبیل زاویه بیه ،نوع تکیه گاه ،خروج از مرکزیت  و…

12.جلسه هفتم بخش 3: نحوه اختصاص پایه های میانی شرح داده در جلسات قبل اختصاص تکیه گاههای پایه های میانی ،دیافراگم های آنها ،زاویه بیه پایه میانی و…

13.جلسه هشتم :ترسیم خودکار مدل توسط نرم افزار و شرح ایراداتی که در هنگام مدلسازی به وجود می آید

14.جلسه نهم بخش 1:معرفی بارگذاری بار مرده مرحله اول  ،بار مرده مرحله دوم ونحوه اختصاص آن به مدل سازه ای

  • 15.جلسه نهم بخش 2: معرفی بارگذاری بار زنده ،معرفی خطوط عبور ، معرفی ترکیبات بار به روش تنش مجاز و روش حدی ، معرفی ضریب ضربه ،معرفی بار زنده راه آهن ایران در نرم افزارو اختصاص آن  به مدل سازه ای و …

16.جلسه دهم :مدلسازی نرم افزاری در نرم افزار SAP2000 از قبیل معرفی پارامترهای مورد نیاز ،اختصاص آنها،بارگذاری و شرح کلیه نکات مربوط به مدلسازی پل در نرم افزار فوق

17.جلسه یازدهم : معرفی و مدلسازی پلها با مقطع متغیر در ارتفاع و عرض عرشه

18.جلسه دوازدهم :معرفی واختصاص بارگذاری خودکار بار مرده در نرم افزار CSI BRIDGE

19.جلسه سیزدهم :بررسی خروجی های نرم افزار پس از تحلیل  ونکات مربوط به ترکیبات بارگذاری در خصوص سیستم های مختلف در خصوص مقطع مقاوم مرحله اول و مقطع مقاوم مرحله دوم

20.جلسه چهاردم: مدلسازی پلها با قوسهای افقی وقائم در دو نرم افزار CSI BRIDGE و SAP2000

تعداد جلسات 20 جلسه بوده ومدت زمان آموزش در حدود 8 ساعت می باشد و نیاز به هیچگونه پیش نیازی برای این فایل آموزشی نمی باشد.

پیش نمایش جلسه 14

پیش نمایش مقدمه بخش 3

قیمت :130000 تومان

130,000 تومان – خرید

نکته مهم : لطفا در هنگام خرید حساب کاربری Gmail خود را در قسمت Email وارد نمایید.