آموزش طراحی پل بتنی با تیرپیش ساخته

آموزش طراحی پل بتنی با تیرپیش ساخته

معرفی سیستم عرشه پل بتنی با تیرهای پیش ساخته I و دال درجا ریز

سیستم عرشه پل بتنی با شاهتیر پیش ساخته Iشکل ودال درجاریز در این سیستم تیرهای اصلی پیش ساخته Iشکل پل در جهت طولی نصب شده و بر روی آن دال بتن مسلح بوسیله آرماتورهایی دوخت که به صورت انتظار از شاهتیر خارج شده است (طرح برشی که دراین آموزش توضیح داده شده است )اجرا می شود.

اجرا دال روی تیرها می تواند به میتواند به دوصورت کاملا درجاریز ( cast in place )ویا ترکیبی از دال پیش ساخته(Precast) و دال درجا باشد که در حالت دوم بدلیل پیش ساخته بودن دیگر نیازی به قالب بندی برای بتن ریزی دال بین تیرها نمی باشد.شکل تیرهای پیش ساخته می تواند به بصورتI شکل و یا Yشکل باشند.
از طریق آرماتورهای دوخت برشی که از تیرهای پیش ساخته به صورت انتظار بیرون می آیند ، عملکرد کامپوزیت میان بتن تیر و دال تامین می گردد به گونه ای که پس از گیرش بتن دال ، تیرهای اصلی بصورتT شکل عمل می نمایند. سیستم عرشه پل بتنی با شاهتیر پیش ساخته می توان برای دهانه های10تا 25متراستفاده نمود

مطالبی که در آموزش طراحی پل بتنی با تیرپیش ساخته خواهید آموخت:

 • آموزش و نحوه معرفی  Layout Line در مدلسازی
 • تعیین خطوط عبور بارگذاری (Lane) و نحوه استقرار بار کامیون استاندارد درعرض عرشه
 • آموزش بارگذاری محورهای کامیون برروی مدل سازه ای
 • معرفی مقاطع عرشه ودیافراگمها ستونهاوسرستون
 • معرفی  تکیه گاههای پل
 • معرفی  کوله های باز
 • معرفی دیافراگم به مدل سازه ای
 • آموزش منوی Bridge Object برای مدلسازی پل
 • آموزش نحوه اختصاص پایه های میانی ،کوله و دیافراگم های میانی و انتهایی
 • معرفی بار مرده مرحله اول ودوم
 • معرفی بار متحرک وضریب کاهش همزمانی
 • معرفی ترکیب بار پوش بار متحرک
 • تعریف مقطع مقاوم مرحله اول ودوم
 • آموزش اصول و مبانی طراحی مقاطع بتنی درپل
 • آنالیز مدل سازه ای ونحوه  استخراج نیروها
 • محاسبه آرماتورهای خمشی طولی دال عرشه
 • تعیین آرماتور توزیع دال
 • طراحی دال کنسول عرشه
 • طراحی آرماتورهای عرضی دال عرشه
 • آموزش نحوه محاسبه آرماتورهای خمشی تیرهای پیش ساخته  I شکل و کنترل آن براساس ضوابط آیین نامه ای
 • طرح برشی شاهتیرهای پیش ساخته
 • کنترل عرض ترک درشاهتیر
 • آموزش نحوه محاسبه آرماتورهای دوخت شاهتیر پیش ساخته به دال عرشه
 • محاسبه آرماتورهای جداره شاهتیرهای پیش ساخته
 • تعیین خیز معکوس شاهتیر
 • کنترل خیز ناشی از اثر ضربه وترافیک
 • و…
پل بتنی تقاطع بزرگراه یادگار امام

پل بتنی تقاطع بزرگراه یادگار امام

قیمت : 98000 تومان

98,000 تومان – خرید