خطوط عبور

آموزش اختصاص خطوط عبور در نرم افزار CSI Bridge

باگذاری-پلها-در-CSi-bridge-آموزش-طراحی-پل-20civil.ir_

پل باکس بتنی

آموزش مدلسازی پل باکس در CSI Bridge

فیلم-آموزش-طراحی-پل-باکس-بتنی

بارمرده در پلها

آموزش نحوه محاسبه بارمرده مرحله دوم پل در CSI Bridge

POSTER-BIRGE-dESIGN-loAD

زاویه بیه در پلها

نحوه اعمال زاویه بیه  در CSI Bridge

Skew-Angle-in-bridgeزاویه-بیه

بارکامیون استاندارد

معرفی بار کامیون استاندارد در CSI Bridge

POSTER+TRUCK LOADING+MODIFY

مدلسازی پل بتنی

مدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای Iشکل  در CSI Bridge

POSTER +i CONC