آموزش کامل طراحی پل

آموزش کامل طراحی پل چیست؟

در این فایل آموزشی سعی شده کلیه محصولات سایت 20civil.ir مرتبط با طراحی پل ها به صورت یکجا گنجانده شود نزدیک به 1000 صفحه فایل متنی (PDF)آموزش شامل طراحی انواع سیستم های عرشه پلها (سیستم دال توپر،دال مجوف،تیرپیش ساخته Iشکل بتنی ودال درجا ریز،شاهتیر فولادی ودال درجا ریز) ،طراحی تکیه گاه های پلها،طراحی دالهای دسترسی ،طراحی سرستونها ،طراحی ستونها،کوله ها وطراحی کامل پی های عمیق شامل شمع وسرشمع به زبان ساده و روان به صورت گام به گام در این فایل آموزشی درج شده است به انضمام حدود 8 ساعت فیلم آموزشی مدلسازی پلها در دو نرم افزار CSI BRIDGE ver20 و14.2.2 SAP2000 مطالب از صفر تا صد طراحی پلها شامل نکات ،تکنیکهای مدلسازی نرم افزاری(به همراه فایل پیوست مدلسازی در دو نرم افزار SAP2000 و CSI BRIDGE ) ،تحلیل ،کنترل خروجی ها و طراحی باتوجه به نکات آیین نامه های آشتو ،CALTRANS ،آیین نامه ایران و… شرح داده شده است.

در این پک محصولات زیر شامل می گردد :

  1. فیلم آموزشی مدلسازی پلها در نرم افزار CSI BRIDGE  و SAP2000 (نمایش محصول)
  2. آموزش مدلسازی و طراحی پی های عمیق با استفاده از نرم افزار SAP2000 (نمایش محصول)
  3. آموزش مدلسازی و طراحی دال دسترسی و تکیه های گاه پلها با استفاده از نرم افزار SAP2000 (نمایش محصول)
  4. آموزش طرح لرزه ای پلها به روش تحلیل دینامیکی به همراه آموزش طراحی ستونها و سرستونهای پل با استفاده از نرم افزار SAP2000 (نمایش محصول)
  5. آموزش مدلسازی ،تحلیل و طراحی پلهای فلزی با سیستم تیر I شکل فولادی و دال درجا ریز در نرم افزار CSI BRIDGE (نمایش محصول)
  6. آموزش مدلسازی ، تحلیل و طراحی پلهای بتنی با سیستم دال مجوف در نرم افزار CSI BRIDGE (نمایش محصول)
  7. آموزش مدلسازی ،تحلیل و طراحی پلهای بتنی با سیستم تیر I شکل بتنی و دال درجا ریز در نرم افزار CSI BRIDGE (نمایش محصول)
  8. آموزش مدلسازی ، تحلیل و طراحی پلهای بتنی با سیستم دال توپر در نرم افزار CSI BRIDGE (نمایش محصول)
  9. آموزش مدلسازی و تحلیل کوله های بتن مسلح (نمایش محصول)

در حال بروز رسانی

نکته مهم : لطفا در هنگام خرید حساب کاربری Gmail خود را در قسمت Email وارد نمایید.