خطوط عبور در پلها

خطوط عبور درپلها در آیین نامه بارگذاری پل ایران(نشریه 139) بارهای زنده به سه نوع تقسیم بندی می­شوند که اثر آنها معادل اثر بارهای واقعی موثر براجزای پل می­باشد تعداد و موقعیت این بارها با هدف دست یافتن به بحرانی ترین شرایط باتوجه به منحنی­های تاثیر نیروهای داخلی تعیین می­شود.

محاسبه تعداد خطوط عبور در پلها

در پلها بارزنده ترافیک برروی خطوط عبور اعمال می گرددبنابراین به ازای هرسه مترعرض پل به عنوان یک خط عبور در نظر گرفته می شود که مقدار صحیح آن به عنوان خط عبور تلقی می گردد.

به طور مثال اگر عرض عرشه در حدود 6.20 متر باشد این عرشه دارای دو خط عبور خواهد بود.

در این فیلم آموزشی نحوه تعریف خطوط عبور در نرم افزار CSI Bridge آموزش داده می شود.

لیست آموزشهای منتشر شده در خصوص طراحی پلها:

آموزش طراحی لرزه ای پلها به روش تحلیل دینامیکی به همراه آموزش طراحی ستونها و سرستونهای پل

آموزش طراحی پل های فولادی I شکل با دال درجا ریز

 

پک کامل آموزش طراحی پل

آموزش مدلسازی پلها با نرم افزار CSI BRIDGE , SAP2000

آموزش طراحی شمع بتنی در نرم افزار SAP2000

 

 

آموزش طراحی تکیه گاههای پل و دالهای دسترسی

آموزش طراحی پلهای بتنی با مقطع دال مجوف

آموزش طراحی پل بتنی با مقطع دال توپر

آموزش طراحی پل بتنی با شاهتیرهای پیش ساخته و دال درجا ریز