بررسی نامنظمی پلها براساس آیین نامه 463

آیین نامه ایران پلها را براساس شکل به دوگروه منظم و نامنظم تقسیم بندی کرده که هرکدام به تفضیل شرح داده میشود:

1-تعداد دهانه ها 6 متر ویا کمتر باشد

2-زاویه قوس پلان در پلان مساوی یا کمتر از 90 درجه باشد

بعبارت  دیگر قوس افقی  در صورتی که زاویه ای که دومماس در دوانتها ترسیم میشود اگر دوخط عمود براین مماسها ترسیم شود زاویه بین این دوخط عمود زاویه قوس افقی خواهد بود که باتوجه به آیین نامه می بایست کوچکتر از 90 درجه باشد  (90>I)

 

3-نسبت طول دهانه های متوالی کمتر از 2 باشد

2 >L1/L2

5-نسبت سختی پایه های متوالی میانی کمتر از 3 باشد.

این قسمت مربوط به پلهایی که برروی دره ها واقع شده اند را شامل می شود که به دلیل اختلاف ارتفاع دچار  سختی متفاوت در پایه ها و  جذب نیرو متغیر و همچنین پیچش در سازه پل خواهند شد

باتوجه به تعاریف فوق چنانچه پلی شرایط فوق را نداشته باشد جز پل های نامنظم خواهد بود.