برش اصطکاکی در پل چیست؟

تعریف برش اصطکاکی

برش اصطکاکی برشی است که در یک صفحه رخ می دهد. مانند فصل مشترک دومصالح غیر متشابه (قرارگیری دیوار بتنی در مجاورت دیوار آجری)یا سطح میان دوبتن که در زمانهای متفاوت ریخته شده است. کاربردهای برش اصطکاکی  در مهندسی پل عمدتا در کلیدهای برشی جهت انتقال نیروی زلزله از عرشه به سازه می باشد.

کلید برشی چیست؟

کلیدهای برشی (Shear Key) المانهای کوتاه بتنی می باشند که برای کنترل جابجایی و جلوگیری از سقوط عرشه از روی ستون یا سرستون تحت بار جانبی استفاده می شود وبدلیل کوتاه بودن آنها سختی بالایی داشته و لنگر در آنها حاکم نبوده به صورت برش اصطکاکی طرح می شوند.

انواع کلیدها برشی در پل

معمولا از کلید برشی به دوصورت کلیدهای طولی و عرضی اجرا می شوند معمولا کلید ها دارای فاصله از عرشه می باشند که در حالت عادی تحت بار سرویس (اثر ترمز،حرارت جمع شدگی و…)با عرشه درگیر نشود. این المانها در هنگام وقوع بار جانبی فعال شده و بار جانبی را از روسازه به زیر سازه انتقال می دهند.نوع دیگری از کلیدهای برشی وجود دارد که بیشتر در قطعات بتنی پیش ساخته یا سگمنتال مورد استفاده قرار می گیرد این نوع کلیدها در صورتی که فشار دائمی در پلان وجود داشته باشد (به طور مثال نیروی پیش تنیدگی)این المانها تعبیه می شوند.

در ادامه چند نمونه از کاربردهای کلیدهای برشی در سیستم های مختلف عرشه پل در تصاویر زیر نشان داده شده است در پل ها با مقطع تیر پیش ساخته I شکل ودال درجا ریز که کلیدبرشی در این نوع سیستم در مجاورت تیرهای پیش ساخته تعبیه می شود وهمچنین در سیستم عرشه دال مجوف در دو انتهای گوشه عرشه این کلیدها مستقر شده ودر ادامه ضوابط طراحی کلید های برشی برای طرح اصطکاکی بررسی شده است.

برش اصطکاکی برشی است که در یک صفحه رخ می دهد مانند فصل مشترک دومصالح غیر متشابه یا سطح میان دوبتن که در زمانهای متفاوت ریخته شده است. کاربردهای برش اصطکاکی  در مهندسی پل عمدتا در کلیدهای برشی جهت انتقال نیروی زلزله از عرشه به سازه می باشد معمولا از کلید برشی(shear key) برای کنترل جابجایی و جلوگیری از سقوط عرشه از روی ستون یا سرستون تحت بار جانبی استفاده می شود وبدلیل کوتاه بودن آنها سختی بالایی داشته وبه صورت برش اصطکاکی طرح می شوند.

I girder shear bridge
Hollow section shear key bridge
Lonitudinal shear key concrete bridge
2- طراحی برش اصطکاکی
shear key bridge Design
3- طراحی برش اصطکاکی
shear key bridge Design+Igirder bridge