آموزش طراحی پل دال بتن مسلح

معرفی سیستم دال بتن مسلح توپر در پلها:

این نوع سیستم برای مکانهایی که امکان قالبندی وداربست بندی در زیر عرشه وجود داشته باشد قابل استفاده بوده وبه صورت دال توپر و یا مجوف قابل اجرا می باشد محصول فوق آموزش طراحی پل دال بتن مسلح توپر بوده برای دهانه های تا 15 متر مناسب می باشد ضخامت دال این نوع سیستم از 20 الی 80 سانتی متر باتوجه به طول دهانه متغیر بوده از مزیت های این نوع سیستم، میتوان دال و زیرسازه (پایه های میانی ) را به صورت قاب یکسره استفاده نمود که باعث بهترشدن عملکرد سازه ای پل در برابر زلزله می باشد (برای درک بهتر به فایل آموزشی طرح لرزه ای پلها مراجعه کنید).

محتوا محصول آموزش طراحی پل دال بتن مسلح

دراین فایل آموزشی در ابتدا مقدماتی در خصوص انواع سیستم های سازه ­ای پلها وبارگذاری بارهای مرده مرحله اول،  بار مرده مرحله دوم نکاتی شرح داده می شود ودرادامه مدل پل سه  دهانه ای در نرم افزار CSI BRIDGE مدلسازی و نکات و تکنیکهای مدلسازی به تفضیل شرح داده شده است و درانتها پس از اتمام مدلسازی به طراحی مدل سازه ای از قبیل طرح خمشی آرماتورهای طولی فوقانی و تحتانی ،آرماتوری عرضی فوقانی و تحتانی ،طرح برشی ،طول مهاری و ضوابط آیین نامه ای مورد استفاده ،ضوابط کنترل آرماتور حداقل ،نحوه خواندن لنگرهای مثبت و منفی در مدل سازه ای جهت طرح خمشی ،محل قطع آرماتورها،طرح دال کنسول عرشه وضوابط مربوط به آن  و… تامرحله نقشه اجرایی عرشه مطالب در این فایل آموزشی کامل شرح داده شده است.

مطالبی که در فایل آموزش طراحی پل دال بتن مسلح خواهید خواند:

 • مفاهیم اولیه مهندسی پل
 • اجزای اصلی پلها
 • انواع سیستم های عرشه پلها
 • آشنایی با بارگذاری پل ازقیبل بارهای قائم افقی جانبی
 • معرفی بارهای زنده وارد برپل وانواع آن
 • چیدمان عرضی وطولی بارزنده در پلها
 • معرفی مفاهیم اولیه اصول طراحی پلهای بتنی
 • نحوه تعیین ضخامت دال عرشه
 • محاسبه بار مرده مرحله دوم
 • معرفی و نحوه اثر دینامیکی وسایل نقلیه
 • معرفی Class بارزنده
 • معرفی مسیر پل
 • معرفی خطوط عبور وسایل براساس چیدمان عرضی
 • معرفی بار زنده متحرک براساس نوع وسیله نقلیه
 • ترسیم مدل سازه ای
 • تکنیک های اصلاح ضخامت عرشه در صورت داشتن ضخامت متغیر
 • معرفی با Load case برای بار متحرک
 • نحوه اعمال بار مرده مرحله دوم به عرشه
 • معرفی ترکیب بار مورد نظر جهت طراحی
 • معرفی پوش بار متحرک
 • معرفی نمایش پوش لنگرهای مثبت و منفی برای بار متحرک
 • توضیحات آیین نامه ای در خصوص چیدمان میلگردهای مثبت ومنفی
 • معرفی و بدست آوردن آرماتورهای خمشی طولی وعرضی
 • نحوه بدست آوردن آرماتورهای برشی
 • کنترل آرماتورهای حداقل
 • کنترل عرض ترک
 • کنترل خیز معکوس
 • فایل مدلسازی و طراحی پل در نرم افزار csi bridge

موارد برروزرسانی شده در این فایل آموزشی

 • طرح دال کنسول عرشه
 • طرح آرماتورهای جداره
 • اضافه شدن نقشه های اجرایی عرشه
 • فیلم آموزش مدلسازی این محصول در نرم افزار CSI BRIDGE

و بسیاری از مطالب مفید دیگر که در این فایل آموزشی گنجاده شده است.

IMG_20200126_141158

 

 

خرید محصول

قیمت : 130,000 تومان

130,000 تومان – خرید