بارهای بهره برداری در پلهای راه آهن

بارهای بهره برداری پل راه آهن براساس آیین نامه های مختلف ایران بریتانیا وآمریکا

بار قطار استاندارد آیین نامه AREMA-12 آمریکا
بار قطار استاندارد آیین نامه بریتانیا
بار قطار استاندارد نشریه 139