نحوه محاسبه Section Factor در مقاطع فولادی

همانطور که میدانید مقاطع فولادی در برابر حریق آسیب پذیر بوده بطوریکه در نمودار زیر مشاهده می کنید افت مقاومت مقاطع فولادی در اثر حریق نشان را می دهد  طبق تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای فولادی دمای مقاطع فولادی نباید بیشتر از 550 سانتی گراد  افزایش یابد که باعث از دست دادن پایداری مقاطع خواهد شد

این دمای برای مقاطع تیرهای فولادی بدلیل قرارگرفتن دال بتنی در بالای آن می تواند بیشتر از 550 درجه سانتی گراد باشد.

Section Factor  پارامتری برای توصیف نرخ حرارت در مقطع می باشد که شکل و ابعاد المان سازه ای در رسیدن به زمان خرابی در اثر حریق تعیین کننده بوده و براین اساس هرچقدر مقاطع حجیم و سنگین تر باشند به آرامی گرم شده و بالعکس هرچه قدر مقاطع سبکتر و لاغر باشند سریعتر گرم خواهند شد لذا مقاطع سبک ولاغر به محافظت بیشتری نیاز خواهند داشت که این شاخص با پارامتری بنام  section factor سنجیده می شود.

مقدار Section Factor  براساس آیین نامه BS 5950-8′ S بریتانیا به صورت زیر محاسبه می گردد

مثال: مقدار Section Factor را برای مقطع زیر بیابید:

.

قسمتی که در برابر حریق میبایست محافظت شود