poster site

نحوه اجرا

پل هشتم اهواز

جابجایی عرشه پل

توسط بوژی

poster
کوله خاک مسلح+POSTER

روند اجرا

خاک مسلح

معرفی بار

کامیون استاندارد

در نرم افزار 

Csi Bridge

POSTER+TRUCK LOADING+MODIFY
POSTER +i CONC

آموزش مدلسازی پل

با شاهتیرهای I 

شکل در نرم افزار

Csi Bridge

روند اجرا پل

طبقاتی صدر

pOSTER+SADR
1

آموزش بارگذاری

در نرم افزار

Csi Brige

Poster+earth quake

اثر شکست ترد برشی

در ستونها در هنگام

وقوع زلزله

نحوه عملکرد

جرثقیل دروازه ای

جهت نصب عرشه

Poster+gantry
poster

شبیه سازی

اثر زلزله برروی

پایه پل

روند اجرایی

پل پیش تنیده

poster+Postention
poster+tc bolt

پیچ های هوشمند

اتصال اصطکاکی

آموزش طراحی پل

Parametric

Variation

poster+parametric variation
poster+install bearing

نحوه نصب

تکیه گاه نئوپرن