Skip to content

فروشگاه محصولات آموزشی

آموزش-طراحی-شمع-بتنی-پی-عمیق-Pile-FoundationDeep-foundation20civil.ir_

آموزش مدلسازی،تحلیل و طراحی پی های عمیق

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE و SAP2000

فیلم-آموزشی-مدلسازی-پل

فیلم آموزشی مدلسازی

پلها در نرم افزار

CSI BRIDGE و  Sap2000

فول-پک-آموزش-طراحی-پلfull-pack-design-bridge2

 پک کامل

آموزش

طراحی پل

Apporoach slab+Bearing

آموزش طراحی تکیه گاهها و دالهای دسترسی در پلها

با استفاده از نرم افزار SAP2000

Learn earthquake in bridge+slider

آموزش طراحی لرزه ای پلها به روش تحلیل دینامیکی به همراه آموزش طراحی ستونها و سرستونهای پل

با استفاده از نرم افزار SAP2000

pOSTER

آموزش صفرتاصد  پلهای فولادی با شاهتیر I شکل

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE

poSTER+STIE

آموزش طراحی  پلهای بتنی   دال مجوف

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE

آموزش طراحی پل دال بتنی در نرم افزار CSI BRIDGE

آموزش طراحی پل های بتنی دال توپر

در نرم افزار CSI BRIDGE

poSTER

آموزش صفرتاصد  پل های بتنی با شاهتیر I شکل ودال درجاریز

با استفاده از نرم افزار CSI BRIDGE

طراحی پل

بررسی قابهای فلزی صلب

ومهاربندی در برابر تخریب پیشرونده

How Design Shalow Foundation+20civil.ir

آموزش طراحی کوله ها و پی سطحی

STEEL BRIDGE CURVE

فایل مدلسازی پل فلزی

با قوس افقی  وقوس قائم

آموزش-طراحی-استخر-

آموزش طراحی استخر

بتنی در نرم افزار SAP2000